شاهنامه

پادشاهی کیقباد

sleek بافردوسی ۱۳۹۸/۱۱/۳
2698
پادشاهی کیقباد صد و بیست سال بود، و چون بر تخت نشست بجنگ افراسیاب رفت و وی را شکست داد پیش از این گذشت که مویدان یک هفته با هم نشستند و با یکدیگر درباره كيقباد رای زدند، تا این که روز هشتم در بارگاه، تختی از عاج آرایش کردند و...

رستم و سهراب

sleek بافردوسی ۱۳۹۸/۱۱/۳
415
پادشاهی کیقباد صد و بیست سال بود، و چون بر تخت نشست بجنگ افراسیاب رفت و وی را شکست داد پیش از این گذشت که مویدان یک هفته با هم نشستند و با یکدیگر درباره كيقباد رای زدند، تا این که روز هشتم در بارگاه، تختی از عاج آرایش کردند و...

رستم و اسفندیار

sleek بافردوسی ۱۳۹۸/۱۱/۳
380
پادشاهی کیقباد صد و بیست سال بود، و چون بر تخت نشست بجنگ افراسیاب رفت و وی را شکست داد پیش از این گذشت که مویدان یک هفته با هم نشستند و با یکدیگر درباره كيقباد رای زدند، تا این که روز هشتم در بارگاه، تختی از عاج آرایش کردند و...
شاهنامه

با فردوسی تلاش کرده است که با انتشار مطالبی درباره فردوسی و شاهنامه گامی برای پاسداشت حکیم ابوالقاسم فردوسی و کتاب گرانبهای شاهنامه وی بردارد.

شاهنامه پژوهی

کتابشناسی فردوسی و شاهنامه || ایرج افشار شاهنامه فردوسی || فریدون جنیدی شاهنامه از دستنویس موزه فلورانس || عزیزاله جوینی نامۀ باستان || میر جلال الدین کزازی شاهنامه از دستنویس موزه فلورانس || عزیزاله جوینی کتابشناسی فردوسی و شاهنامه || ایرج افشار شاهنامه || جلال خالقی مطلق حماسه در رمز و راز ملی || محمد مختاری